December 27, 2021    -    January 2, 2022
(Week 52)
UUCSS Calendar

  New Event Request Mon
December 27
New Event Request Tue
December 28
New Event Request Wed
December 29
New Event Request Thu
December 30
New Event Request Fri
December 31
New Event Request Sat
January 1
New Event Request Sun
January 2
8:00am New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
9:00am New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
10:00am New Event Request   New Event Request 10:00am» Daytime Inreach Group
New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request 10:00am» Word of Hope Ministry
New Event Request 10:00am» Sunday Worship Service
11:00am New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
12:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request 12:00pm» Coffee Hour
1:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
2:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
3:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
4:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
5:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
6:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
7:00pm New Event Request 7:30pm» Online Men's Group
7:30pm» Women's Book Group
New Event Request   New Event Request   New Event Request 7:00pm» Choir practice
New Event Request 7:00pm» Online Rainbow Alliance Movie Night
New Event Request   New Event Request  
8:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
9:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
10:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
11:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  


[Printer Friendly]